Parish: Valiyathovala
Place Name: Valiyathovala
Address: Valiyathovala
Pin: 685514
Phone: 04868276210