Parish: Junagadh
Place Name: Junagadh
Patron: St. Ann
Parish Vicar: Rev Fr Vinod Kanatt CMI
Established Year: 1935
Address: Station Road, Junagadh, Gujarat.
Pin: 362 001
Phone: (0285) 2651711
Catholic Families: 79
Catholic Population: 273