Parish: Bhavnagar
Place Name: Bhavnagar
Patron: St. Xavier
Established Year: 1879
Address: Catholic Church, Jail Road, Bhavnagar.
Pin: 364 001
Phone: (0278) 2429372
Catholic Families: 102
Religious Houses: 4