Details

St. Thomas Church

  • Church Name : St. Thomas Church
  • Place : Gandhidham
  • Parish vicar : Fr. Joychen Paranjattu
  • Patron : St. Thomas